Armen

Sverige är 160 mil långt från norr till söder. Stora områden är glest befolkade. Armén organiserar och utbildar markstrids- och luftvärnsförband för att tillsammans med marinen och flygvapnet slå tillbaka en fiende som tränger in på svenskt territorium. Armén utbildar också förband som står beredda att delta internationellt. Vid internationella insatser bidrar armén med personal och utrustning och ibland även speciellt utbildade enheter, som till exempel min- och ammunitionsröjare, något som kommit till stor nytta bland annat i Bosnien och Kosovo. I fred stödjer armén samhället vid t ex översvämningar, snöstormar och skogsbränder. För närvarande utbildas årligen cirka 11 000 värnpliktiga inom armén. Hemvärnet är en del av armén. Det är verksamt över hela landet och utgör en viktig del i territorialförsvaret. Hemvärnets cirka 58 000 frivilliga har till huvuduppgift att försvara viktiga objekt och anläggningar mot sabotage samt att skydda andra förbands mobilisering. Hemvärnet är också en viktig del av det civila samhällets katastrofberedskap i fredstid. Hemvärnet deltar regelbundet vid bland annat naturkatastrofer, olyckor och i sökande efter saknade personer.

Marinen

Vi lever i ett land som på tre sidor omges av hav. Sverige har världens största skärgård och den totala kustlinjen är 270 mil lång. Marinen består av olika typer av förband som ledningsförband, ytstridsförband, minkrigsförband, ubåtsförband, amfibieförband och underhållsförband. Dessa har till uppgift att övervaka våra vatten och skärgårdar, såväl på som under havsytan. Vid ett angrepp mot Sverige ska marinen förhindra angriparnas möjlighet att utnyttja havet som transportled och förhindra landstigningar, samt kunna ingripa för att hävda vårt sjöterritorium och skydda fiske och sjöfart. Marinen bidrar till en fredlig utveckling i vår omvärld som när man genomför minröjningsoperationer i Estland, Lettland och Litauen. I fred stödjer marinen samhället vid t ex sjöräddning och skogsbränder. För närvarande utbildas årligen cirka 2 700 värnpliktiga inom marinen.

Flygvapnet

Kontroll över luftrummet är oerhört viktigt i alla konflikter, något som inte minst visades i Irak-kriget. Genom att USA och dess allierade behärskade luftrummet kunde deras arméer snabbt förflytta sig utan att möta anfall från irakiskt flyg. De svenska flygstridskrafterna ska skydda befolkningen, våra tätorter, industrier och viktiga knutpunkter, som el- och teleanläggningar mot anfall. De ska också skapa förutsättningar för övriga försvarsgrenar att verka. Dygnet runt övervakas det svenska luftrummet och det händer ibland att svenska krigsflygplan måste avvisa främmande plan från svenskt luftrum. Det betyder att jaktplan sänds ut för att mota bort flygplan som inte har tillstånd att passera genom det svenska luftrummet. Flygvapnets transportflyg används bland annat för att transportera soldater och materiel till Sveriges internationella missioner som till exempel i Kosovo och Kongo. Transportflyget utnyttjas även av Räddningsverket och Röda Korset vid humanitära insatser över hela världen. För närvarande utbildas årligen cirka 1 800 värnpliktiga inom flyget.

Helikopterflottiljen

Försvarsmaktens helikopterresurser ingår i Flygvapnet. Helikoptrar eller helikopterstyrkor används både för civila och militära insatser. Helikoptrar kompletterar den civila räddningstjänsten och används vid bland annat flyg- och sjöräddning samt vid ambulanstransporter. För närvarande utbildas årligen cirka 250 värnpliktiga inom helikopterflottiljen.